Физика и технология наноструктур, атомная и молекулярная физика