10.02.03 – славянские языки

Специальность
Приказ Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь от 23 августа 2007 г. № 138
 

Уводзіны

Праграма пакладзена ў аснову падрыхтоўкі суіскальніка вучонай ступені кандыдата філалагічных навук да экзамена па спецыяльнасці 10.02.03 “Славянскія мовы”. Яна прадугледжвае практычнае валоданне суіскальнікам адной са славянскіх моў, распаўсюджаных за межамі Беларусі, якія па сваім статусу з’яўляюцца дзяржаўнымі: балгарскай, македонскай, сербскай (харвацкай), славенскай, чэшскай, славацкай, польскай, сербалужыцкімі, украінскай; веданне сістэмы пэўнай сучаснай літаратурнай мовы на ўсіх яе ўзроўнях (фанетыка і фаналогія, словаўтварэнне і марфалогія, сінтаксіс, лексіка), яе гістарычнай граматыкі, дыялекталогіі, гісторыі літаратурнай мовы, уяўленні аб функцыянальнай і стылістычнай дыферэнцыяцыі гэтай мовы, а таксама веды ў галіне параўнальна-гістарычнага і супастаўляльна-тыпалагічнага вывучэння славянскіх моў у аб’ёме праграмы для студэнтаў славянскіх аддзяленняў філалагічных факультэтаў дзяржаўных універсітэтаў (асноўная славянская мова).

Праграма складаецца з трох частак. Першы раздзел ўключае ў сябе агульныя праблемы паходжання славянскіх моў і іх параўнальна-гістарычнага вывучэння. У другі ўвайшлі пытанні, датычныя структуры і гістарычнага развіцця асобных славянскіх моў. Трэцяя частка ўяўляе сабой спіс асноўнай рэкамендаванай літаратуры.

Праграма адобрана Вучоным саветам Інстытута мовазнаўства (пратакол № 8 ад 20.10.2006 г.) і Саветам па абароне дысертацый Д 01.43.01 пры Інстытуце мовазнаўства (пратакол № 6 ад 10.11.2006 г.).

1. Агульны раздзел

Славяназнаўства як асобы цыкл гуманітарных ведаў. Суадносіны і ўзаемадзеянне навук аб славянстве.

Славянскія мовы і іх роднасць. Распаўсюджанасць славянскіх моў у сучасным свеце. Сучасная групоўка славянскіх народаў і іх моў.

Месца славянскай групы ў індаеўрапейскай моўнай сям’і. Праславянская мова. Найстаражытныя славяна-германскія, -італійскія, 
-іранскія і іншыя моўныя сувязі. Балта-славянскія моўныя дычыненні і іх навуковая інтэрпрэтацыя.

Старажытныя пісьмовыя сведчанні аб славянах. Найбольш ранняя славянская этнанімія.

Славянскі глота- і этнагенез. Прарадзіма славян, археалагічныя і лінгвістычныя метады яе вызначэння. Розныя тэорыі адносна вызначэння славянскай прарадзімы. Асноўныя шляхі першапачатковай міграцыі славян. Славянскія этнанімы.

Фанетычны лад праславянскай мовы. Сістэма вакалізма праславянскай мовы ў яе адносінах да індаеўрапейскай. Чаргаванні галосных. Развіццё вакалізма ў праславянскай мове, закон адкрытага склада. Паходжанне і лёс ě (“яць”). Насавыя галосныя у праславянскай і іх рэфлексы ў сучасных славянскіх мовах. Рэдукаваныя галосныя і іх лёс ў славянскіх мовах. Праславянскі кансанантызм у яго адносінах да індаеўрапейскага. Развіццё сістэмы зычных. Славянскія палаталізацыі. Чаргаванні зычных. Лёс спалучэнняў з плаўнымі санантамі. Вынікі страты рэдукаваных галосных.

Граматычны лад праславянскай мовы, яго тыпалагічныя характарыстыкі. Іменныя асновы ў праславянскай і стараславянскай мовах. Іменныя катэгорыі. Сістэма скланенняў і яе развіццё. Дзеяслоўныя катэгорыі. Сістэма дзеяслоўнага словазмянення ў праславянскай і стараславянскай мовах. Праславянскае словаўтварэнне (афіксацыя, словаскладанне).

Праславянская лексіка: спрадвечны (індаеўрапейскі) фонд, славянскія новаўтварэнні, раннія лексічныя запазычанні. Праславянская лексікаграфія. Славянская этымалогія, асноўныя этымалагічныя слоўнікі славянскіх моў.

Дыялектнае чляненне праславянскай мовы па дадзеных фанетыкі і лексікі.

Прынцыпы класіфікацыі славянскіх дыялектаў. Лінгвагеаграфія; атласы асобных славянскіх моў. “Агульнаславянскі лінгвістычны атлас”. Славянская дыялектная лексікаграфія.

Узнікненне славянскай пісьменнасці. Стараславянская мова як першая літаратурная мова славян. Царкоўнаславянская мова.

Тыпалогія славянскіх літаратурных моў.

Малыя славянскія літаратурныя мовы.

Славянская этналінгвістыка, яе асноўная праблематыка. Рэканструкцыя архаічных матэрыяльнай і духоўнай культур славян на падставе сведчанняў мовы.

Важнейшыя этапы гісторыі славянскай філалогіі. Яе сучасны стан у славянскіх і неславянскіх краінах: галоўныя напрамкі, вядучыя славістычныя цэнтры і навуковыя школы, лінгвістычная перыёдыка.

Славянская лінгвістычная тэрміналогія.

Паняцці і ключавыя словы: славяназнаўства, славянскія мовы, індаеўрапейскі, праславянскі, стараславянскі, глота- і этнагенез, этнанімія, рэдукаваныя і насавыя галосныя, палаталізацыі, дыялектнае чляненне, славянская філалогія, этналінгвістыка.

2. Спецыяльны раздзел

2.1. Стараславянская мова.

Гістарычныя звесткі пра стараславянскую мову. Жыццё і дзейнасць першанастаўнікаў славянскіх братоў Кірыла і Мефодыя. Мараўска-панонскі перыяд. Першыя стараславянскія тэксты. Лёс стараславянскай мовы ў чэшскім, харвацкім і славенскім этнакультурных рэгіёнах. Балгарскі перыяд у гісторыі стараславянскай мовы. Помнікі стараславянскага пісьменства, іх класіфікацыя.

Фанетыка стараславянскай мовы; агульныя рысы развіцця. Складовыя тэндэнцыі.

Іменнае скланенне. Тыпы скланення і іх узаемадзеянне.

Іменныя катэгорыі. Займеннік і яго скланенне. Прыметнікі; скланенне складаных прыметнікаў. Стараславянскія лічэбнікі.

Класы дзеяслова і тыпы спражэння. Тыпы дзеяслоўных асноў. Часавая сістэма стараславянскага дзеяслова. Лад. Інфінітыў і супін. Дзеепрыметнік у стараславянскай мове.

Асаблівасці словаўтварэння.

Сінтаксіс стараславянскай мовы. Спецыфічныя канструкцыі.

Агульная характарыстыка лексікі стараславянскай мовы. Асноўныя лексіка-семантычныя групы.

Стараславянская лексікаграфія.

Царкоўнаславянская мова, яе асноўныя характарыстыкі і асаблівасці.

Гісторычныя этапы ў вывучэнні стараславянскай мовы. Палеміка вакол дэфініцыі “стараславянская/старажытнабалгарская”. Беларускія моваведы – даследчыкі стараславянскай мовы.

2.2. Балгарская мова.

Балгарская мова ў яе адносінах да іншых славянскіх моў. Балгарская як паўднёваславянская мова. Прыналежнасць балгарскай мовы да балканаславянскага моўнага саюза.

Фанетычная сістэма сучаснай балгарскай мовы. Марфаналагічныя чаргаванні. Балгарская прасодыя. Графіка і арфаграфія.

Асноўныя працэсы ў развіцці фанетычнай сістэмы балгарскай мовы.

Тыпалагічная характарастыка марфалагічнага ладу сучаснай балгарскай мовы.

Іменныя катэгорыі і сродкі іх выражэння. Род. Лік. Членныя формы імя і іх функцыянаванне ў сучаснай балгарскай мове. Праблема склона.

Балгарскія прыметнікі.

Займеннік у балгарскай мове.

Тыпы асноў балгарскага дзеяслова. Дзеяслоўныя катэгорыі і сродкі іх выражэння. Трыванне. Часавая сістэма балгарскага дзеяслова. Мадальнасць. Сістэма ладу. Праблема пераказальнага ладу ў дзеяслоўнай сістэме сучаснай балгарскай мовы.

Словаўтварэнне назоўнікаў, прыметнікаў і дзеясловаў у сучаснай балгарскай мове.

Галоўныя рысы балгарскага сінтаксіса.

Асноўныя працэсы граматычнай эвалюцыі балгарскай мовы. Развіццё балгарскай мовы ад сінтэтычнага ладу да аналітычнага.

Агульная характарыстыка лексікі балгарскай мовы з пункту гледжання яе паходжання. Агульнаславянская лексіка, уласна балгарская лексіка; запазычанні (грэцызмы, турцызмы). Роля рускай мовы ў абагачэнні слоўнікавага складу балгарскай мовы. Балгарская лексікаграфія.

Гісторыя балгарскай пісьменнасці. Галоўныя пісьмовыя помнікі балгарскай мовы.

Важнейшыя этапы гісторыі балгарскай літаратурнай мовы.

Дыялектнае чляненне сучаснай балгарскай мовы і прынцыпы яго апісання. Асноўныя ізаглосы. Балгарскі дыялекталагічны атлас і яго роля ў вывучэнні гісторыі мовы.

Функцыянальна-стылістычная стратыфікацыя балгарскай мовы.

Асноўныя этапы вывучэння балгарскай мовы.

Беларуска-балгарскія моўныя сувязі.

2.3. Македонская мова.

Македонская мова і яе месца сярод іншых славянскіх моў. Македонская як паўднёваславянская мова. Прыналежнасць македонскай мовы да балканскага моўнага саюза.

Фанетычная сістэма сучаснай македонскай мовы. Вакалізм і кансанантызм. Націск. Графіка.

Марфалогія сучаснай македонскай мовы. Іменныя катэгорыі. Катэгорыя пэўнасці назоўнікаў. Сістэма часавых форм македонскага дзеяслова. Мадальнасць; лад і формы пераказу. Іменныя формы македонскага дзеяслова. Выражэнне стану.

Сінтаксічны лад македонскай мовы.

Важнейшыя працэсы ў гісторыі фанетычнай сістэмы македонскай мовы. Лёс рэдукаваных галосных у моцнай пазіцыі. Лёс насавых галосных. Змены ў сістэме націску. Гістарычныя працэсы ў сістэме кансанантызму.

Гістарычныя змены марфалагічных структур македонскай дыясістэмы; “балканізацыя” моўнага ладу. Развіццё аналітызму ў іменным і дзеяслоўным формаўтварэнні.

Лексіка македонскай мовы з генетычнага пункту погляду. Балканізмы; запазычанні з грэчаскай, албанскай, турэцкай моў, раманскіх дыялектаў. Сербізмы. Інтэрнацыяналізмы. Дачыненне літаратурнай македонскай мовы да пісьмовай традыцыі. Лексічныя новаўтварэнні.

Дыялектнае чляненне македонскай мовы. Важнейшыя ізаглосы. Характарыстыка заходняй, усходняй і паўночнай дыялектных груп. Пераходныя гаворкі.

Гісторыя пісьменнасці.

Станаўленне македонскай літаратурнай мовы і яе арэальная база. Функцыянальныя стылі літаратурнай мовы. Субстандарт; жаргоны.

Гісторыя вывучэння македонскай мовы.

Беларуска-македонскія моўныя дачыненні.

2.4. Сербская/харвацкая (сербскахарвацкая) мова.

Народы, якія гавораць на сербскай/харвацкай мове; тэрыторыя яе распаўсюджання.

Сербская/харвацкая мова як паўднёваславянская.

Фанетычная і фаналагічная сістэмы сучаснай сербскай/харвацкай літаратурнай мовы. Акцэнтуацыя. Канкурэнцыя арфаэпічных норм. Графічныя сістэмы сербскага і харвацкага варыянтаў; прынцыпы арфаграфіі.

Характарыстыка асноўных фанетычных змен у гісторыі мовы.

Часціны мовы ў сучаснай сербскай/харвацкай мове.

Лексіка-граматычныя разрады назоўнікаў. Іменныя катэгорыі. Тыпы скланенняў назоўнікаў. Варыянтныя формы, іх дыстрыбуцыя.

Прыметнік ў сербскай/харвацкай мове. Кароткія і поўныя прыметнікі. Утварэнне і асаблівасці ўжывання форм вышэйшай і найвышэйшай ступені.

Разрады займеннікаў.

Класіфікацыя дзеясловаў па асновах цяперашняга і прошлага часу. Дзеяслоўныя катэгорыі. Асаблівасці значэння і ўжывання форм закончанага і незакончанага трывання. Трыванне і спосабы дзеяслоўнага дзеяння. Сістэма форм часу. Узаемаадносіны трывання і часу.

Прыслоўе.

Прадуктыўныя тыпы і спосабы словаўтварэння.

Сінтаксічныя асаблівасці сербскай/харвацкай мовы.

Граматычная сістэма сербскай/харвацкай мовы ў яе развіцці.

Лексіка сербскай/харвацкай мовы з генетычнага пункту гледжання. Спрадвечная (праславянская) лексіка, новаўтварэнні, запазычанні. Балканізмы. Сучасныя тэндэнцыі і працэсы развіцця лексічнага фонду. Сербская/харвацкая лексікаграфія. Асноўныя слоўнікі.

Сербскія і харвацкія дыялекты; прынцыпы іх класіфікацыі. Асноўныя ізаглосы. Штокаўшчына, чакаўшчына, кайкаўшчына; паўднёва-ўсходнія гаворкі. Сербскахарвацкая лінгвагеаграфія.

Асноўныя тэндэнцыі і этапы развіцця сербскай і харвацкай літаратурных моў. Рэформа Вука Караджыча; утварэнне адзінай сербскахарвацкай літаратурнай мовы і яе далейшая эвалюцыя.

Камунікатыўна-функцыянальнае расслаенне сербскай/харвацкай літа-ратурнай мовы; моўныя стылі.

Сучасная моўная сітуацыя на тэрыторыі былой Югаславіі.

Асноўныя этапы вывучэння сербскай/харвацкай мовы.

Беларуска-сербскахарвацкія моўныя сувязі.

2.5. Славенская мова.

Тэрыторыі, на якіх распаўсюджана славенская мова; яе адносіны да іншых славянскіх моў. Славенская як паўднёваславянская мова. Сацыяльна-функцыянальная стратыфікацыя славенскай мовы. Асаблівасці сучаснай моўнай сітуацыі ў Славеніі. Славенская літаратурная мова і яе размоўныя варыянты.

Фанетычная і фаналагічная сістэмы сучаснай славенскай літаратурнай мовы. Марфаналагічныя чаргаванні. Націск у славенскай мове.

Характарыстыка асноўных фанетычных змен у гісторыі мовы. Эвалюцыя акцэнталагічнай сістэмы.

Славенская графіка; прынцыпы арфаграфіі; асаблівасці пунктуацыі. Актуальныя праблемы славенскай арфаграфіі.

Часціны мовы ў сучаснай славенскай мове.

Лексіка-граматычныя разрады назоўнікаў. Іменныя катэгорыі: род, лік, склон. Катэгорыя адушаўлёнасці/неадушаўлёнасці. Тыпы скланення назоўнікаў (прадуктыўныя і непрадуктыўныя).

Прыметнікі ў славенскай мове. Кароткія і поўныя прыметнікі. Утварэнне і асаблівасці ўжывання форм вышэйшай і найвышэйшай ступені. Скланенне прыметнікаў.

Разрады займеннікаў. Функцыі і асаблівасці ўжывання асабовых займеннікаў. Марфалагічныя і функцыянальныя асаблівасці пытальных і адносных займеннікаў.

Класіфікацыя дзеясловаў па асновах цяперашняга часу і інфінітыва. Прадуктыўныя і непрадуктыўныя формы дзеясловаў. Дзеяслоўныя катэгорыі. Катэгорыя трывання і спосабы яе выражэння. Асаблівасці значэння і ўжывання форм закончанага і незакончанага трывання. Трыванне і спосабы дзеяслоўнага дзеяння. Катэгорыя часу. Значэнне і функцыі часавых форм індыкатыва. Узаемаадносіны трывання і часу. Лад. Стан. Мадальныя канструкцыі. Дзеепрыметнікавыя і дзеепрыслоўныя формы. Інфінітыў і супін.

Прадуктыўныя тыпы і спосабы словаўтварэння.

Сінтаксічныя асаблівасці славенскай мовы. Месца і парадак клітык у сказе.

Гістарычнае развіццё граматычнай сістэмы славенскай мовы (асноўныя этапы).

Перыядызацыя гісторыі славенскай мовы.

Архаічныя рысы ў славенскай граматыцы.

Лексіка славенскай мовы з генетычнага пункту погляду. Спрадвечная (праславянская) лексіка, новаўтварэнні, запазычанні. Славенская этымалогія.

Славенская лексікаграфія. Асноўныя слоўнікі.

Славенскія гаворкі; прынцыпы іх класіфікацыі. Асноўныя ізаглосы. Характарыстыка найбольш выразных дыялектных груп. Здабыткі славенскай дыялекталогіі.

Асноўныя тэндэнцыі і этапы эвалюцыі славенскай літаратурнай мовы. Старажытныя помнікі. Дыялектная аснова літаратурнай мовы 16 стагоддзя. Літаратурная мова 19 стагоддзя, асаблівасці кадыфікацыі. Станаўленне сучасных літаратурных норм.

Гісторыя вывучэння славенскай мовы, яе гісторыі і дыялекталогіі (асноўныя этапы; персаналіі).

Беларуска-славенскія моўныя сувязі.

2.6. Чэшская мова.

Месца чэшскай мовы ў групе славянскіх моў. Чэшская як заходнеславянская мова. Тэрыторыя распаўсюджання чэшскай мовы. Чэшская літаратурная мова, яе сацыяльныя функцыі. Асноўныя этапы гісторыі фарміравання чэшскай літаратурнай мовы.

Іншыя формы існавання мовы чэшскай нацыі, іх апісанне (сацыялінгвістычнае, лінгвагеаграфічнае, у т.л. картаграфічнае, і інш.).

Асаблівасці чэшскай моўнай сітуацыі на сучасным этапе.

Фанетычны лад чэшскай мовы. Артыкуляцыйная і акустычная характарыстыка галосных і зычных гукаў. Фаналагічныя апазіцыі. Чаргаванне. Націск у чэшскай мове. Чэшская графіка. Прынцыпы чэшскай арфаграфіі.

Асноўныя гістарычныя змены ў фанетыцы чэшскай мовы.

Марфалагічная сістэма чэшскай мовы. Часціны мовы ў сучаснай чэшскай мове.

Лексіка-семантычныя разрады назоўнікаў. Іменныя катэгорыі: род, лік, адушаўлёнасць/неадушаўлёнасць. Тыпы скланення назоўнікаў і прынцыпы іх дыферэнцыяцыі. Прадуктыўныя і непрадуктыўныя тыпы скланення. Асноўныя словаўтваральныя тыпы чэшскіх назоўнікаў.

Лексіка-граматычныя разрады прыметнікаў. Семантычная і фармальная дыферэнцыяцыя якасных, адносных і прыналежных прыметнікаў. Утварэнне форм ступеняў параўнання якасных прыметнікаў. Асноўныя словаўтваральныя тыпы прыметнікаў.

Лічэбнікі. Іх дыферэнцыяцыя і скланенне ў чэшскай мове.

Разрады і словазмяненне займеннікаў.

Прыслоўе. Разрады прыслоўяў ў чэшскай мове.

Катэгорыі і формы чэшскага дзеяслова. Трыванне. Суадносіны трывання і спосабаў дзеяслоўнага дзеяння. Асаблівасці значэння і ўжывання закончанага і незакончанага трывання. Часавая сістэма чэшскага дзеяслова. Узаемаадносіны трывання і часу. Лад: абвесны, загадны і ўмоўны цяперашняга і прошлага часу. Стан незалежны і залежны, аналітычны і зваротны пасіў. Класіфікацыя тыпаў спражэння чэшскіх дзеясловаў па асновах цяперашняга часу і інфінітыва (дзеепрыметнікі на -l-). Неспрагальныя дзеяслоўныя формы. Асноўныя словаўтваральныя тыпы чэшскага дзеяслова.

Службовыя часціны мовы ў чэшскай мове.

Асаблівасці чэшскага сінтаксіса. Парадак слоў ў чэшскай мове.

Асноўныя гістарычныя змены ў граматыцы чэшскай мовы.

Чэшская лексіка ў генетычных адносінах. Праславянская лексічная спадчына, пасляпраславянскія новаўтварэнні, запазычанні. Чэшская лексікаграфія. Тыпы слоўнікаў чэшскай мовы.

Сучасны склад лексікі чэшскай мовы. Фразеалогія. Стылістыка сучаснай чэшскай мовы.

Чэшскія дыялекты, крытэрыі іх класіфікацыі. Характарыстыка асноўных дыялектных груп (уласна чэшскія гаворкі: цэнтральначэшскія, паўднёва-заходнія, паўночна-ўсходнія, -цэнтральна, -ўсходне і паўночнамараўскія). Інтэрдыялекты ў чэшскай мове. Праблема існавання размоўнай формы літаратурнай чэшскай мовы. Гарадское кайнэ. Сацыялекты: слэнгі, арго.

Гісторыя вывучэння чэшскай мовы (галоўныя напрамкі і этапы).

Беларуска-чешскія моўныя дачыненні.

2.7. Славацкая мова.

Славацкая мова ў яе адносінах да іншых славянскіх моў. Славацкая мова як заходнеславянская. Тэрыторыя распаўсюджання славацкай мовы. Сацыяльна-камунікатыўны статус сучаснай славацкай мовы.

Славацкая фанетыка. Артыкуляцыйная і акустычная характарыстыка галосных (доўгіх і кароткіх) і зычных гукаў. Фаналагічныя проціпастаўленні. Марфаналогія; чаргаванні. Адрозненні славацкай фанетыкі ад гукавога ладу блізкароднасных моў: рытмічны закон, спецыфічныя славацкія гукі і гукавыя карэляцыі. Славацкі націск.

Графіка. Прынцыпы славацкай арфаграфіі.

Асноўныя працэсы ў гісторыі фанетычнага ладу славацкай мовы.

Марфаналагічная сістэма славацкай мовы.

Часціны мовы ў славацкай мове.

Лексіка-семантычныя разрады назоўнікаў. Іменныя катэгорыі. Род. Лік. Адушаўлёнасць/неадушаўлёнасць. Склон. Тыпы скланення назоўнікаў і крытэрыі іх вызначэння. Прадуктыўныя і непрадуктыўныя тыпы скланення. Словаўтварэнне назоўнікаў.

Лексіка-граматычныя разрады прыметнікаў (якасныя, адносныя, прыналежныя). Формы вышэйшай і найвышэйшай ступені. Тыпы скланення прыметнікаў. Словаўтварэнне прыметнікаў.

Разрады і словазмяненне займеннікаў.

Класіфікацыя дзеясловаў па асновах цяперашняга часу і інфінітыва. Дзеяслоўныя катэгорыі. Трыванне. Асаблівасці значэння і ўжывання закончанага і незакончанага трывання. Трыванне і спосабы дзеяслоўнага дзеяння. Часавая сістэма славацкого дзеяслова. Узаемаадносіны трывання і часу. Лад. Стан. Дзеепрыметнік і дзеепрыслоўе. Дзеяслоўнае словаўтварэнне.

Элементы славацкого сінтаксіса. Парадак слоў ў славацкай мове.

Характарыстыка асноўных гістарычных змен ў граматыцы славацкай мовы.

Стылістычныя сродкі славацкай мовы.

Славацкая лексіка ў генетычных адносінах. Праславянская лексічная спадчына, чэшска-славацкія пасляпраславянскія новаўтварэнні, запазычанні. Славацкая лексікаграфія.

Дыялектнае чляненне сучаснай славацкай мовы. Прынцыпы класіфікацыі славацкіх дыялектаў. Асноўныя ізаглосы на тэрыторыі распаўсюджання славацкай мовы. Характарыстыка дыялектных груп (заходне-, усходне- і сярэднеславацкія гаворкі). Славацкая лінгвагеаграфія.

Славацкая пісьменнасць. Важнейшыя помнікі славацкай мовы.

Гісторыя фарміравання славацкай літаратурнай мовы (перыядызацыя, характарыстыка асноўных этапаў). Гістарычныя ўзаемаадносіны з чэшскай мовай. Дыялектная база славацкай літаратурнай мовы. Роля А. Берналака і 
Л. Штура ў фарміраванні літаратурнай мовы славакаў.

Беларуска-славацкія моўныя сувязі.

2.8. Польская мова.

Польская мова ў яе адносінах да іншых славянскіх моў. Польская як заходнеславянская мова. Тэрыторыя распаўсюджання польскай мовы. Яе сацыяльныя і камунікатыўныя функцыі.

Фанетычная і фаналагічная сістэмы польскай літаратурнай мовы. Акустычныя і артыкуляцыйныя асаблівасці польскіх гукаў. Фаналагічныя супрацьпастаўленні. Міжслоўная асіміляцыя (сандхі). Характар польскага націску.

Польская графіка. Прынцыпы арафаграфіі.

Асноўныя працэсы ў гістарычным развіцці польскай фанетыкі.

Марфалагічная структура польскай мовы. Тэорыя часцін мовы ў польскай граматычнай навуцы.

Катэгорыя назоўніка. Род. Проціпастаўленне асабова-мужчынскіх і неасабова-мужчынскіх форм. Лік. Склон. Тыпы скланення назоўнікаў, іх асаблівасці. Словаўтварэнне назоўнікаў.

Прыметнік. Асаблівасці словазмянення прыметнікаў. Іх словаўтварэнне.

Лічэбнікі, іх тыпы і асаблівасці.

Разрады займеннікаў, асаблівасці іх ужывання.

Дзеяслоў. Класіфікацыя польскага дзеяслова па асновах цяперашняга часу і інфінітыва. Дзеяслоўныя катэгорыі: трыванне, час, асоба, стан, лад, пераходнасць/непераходнасць. Словаўтварэнне дзеяслова.

Прыслоўі, іх структурна-семантычная характарыстыка.

Галоўныя рысы польскага сінтаксіса.

Асноўныя працэсы ў гістарычным развіцці граматычнага ладу польскай мовы.

Польская лексіка ў генетычных адносінах. Праславянская лексічная спадчына; польскія новаўтварэнні, запазычанні. Роля лацінскай і іншых моў у абагачэнні слоўнікавага складу польскай мовы. Уплыў польскага слоўніка на лексіку ўсходнеславянскіх моў. Польская фразеалогія.

Польская лексікаграфія.

Прынцыпы дыялектнага члянення польскай мовы. Асноўныя ізаглосы. Мазурэнне. Сандхі. Характарыстыка асобных дыялектных груп (малапольскай, вялікапольскай, мазавецкай, сілезскай). Адносіны кашубскай мовы/дыялектаў да ўласна польскіх гаворак. Дыялектная лексікаграфія. Лінгвістычныя атласы.

Гісторыя літаратурнай мовы. Прынятыя перыядызацыі; асноўныя характарыстыкі перыядаў. Старажытныя помнікі. Праблема дыялектнай асновы польскай літаратурнай мовы.

Функцыянальна-стылёвыя разнавіднасці польскай мовы.

Польская этналінгвістыка.

Гісторыя вывучэння польскай мовы (асноўныя напрамкі і этапы).

Беларуска-польскае моўнае кантактаванне ў прасторы і часе.

2.9. Сербалужыцкія мовы.

Верхне- і ніжнелужыцкая мовы сярод іншых славянскіх. Сербалужыцкія мовы як заходнеславянскія. Тэрыторыя распаўсюджання лужыцкіх моў. Іх сацыяльныя і камунікатыўныя функцыі. Значэнне лужыцкага матэрыялу для славянскай кампаратывістыкі.

Фанетычная і фаналагічная сістэмы лужыцкіх моў. Акустычныя і артыкуляцыйныя асаблівасці лужыцкіх гукаў. Чаргаванні галосных і зычных гукаў. Акцэнтуацыя. Асіміляцыя гукаў.

Асноўныя працэсы ў гісторыі фанетычнага ладу лужыцкіх моў.

Сучасная сербалужыцкая графіка і яе гісторыя; склад алфавіта. Прынцыпы сербалужыцкай арфаграфіі.

Марфалагічная структура лужыцкіх моў. Назоўнік. Катэгорыя роду. Катэгорыя ліку, яе асаблівасці; парны лік. Склон. Сістэма скланенняў; асаблівасці ўтварэння клічнага склону.

Прыметнік, асаблівасці яго скланення.

Лічэбнікі, іх тыпы і асаблівасці.

Разрады займеннікаў. Асаблівасці ўжывання поўных і кароткіх форм асабовых займеннікаў.

Дзеяслоў. Дзеяслоўныя катэгорыі. Трыванне. Трыванне і спосабы дзеяслоўнага дзеяння. Часавая сістэма лужыцкага дзеяслова. Тыпы спражэння правільных дзеясловаў. Спражэнне няправільных дзеясловаў. Лад. Стан. Дзеепрыметнік і дзеепрыслоўе.

Словаўтварэнне. Словаўтваральныя афіксы. Характэрныя мадэлі іменнага і дзеяслоўнага словаўтварэння.

Лексіка сербалужыцкіх моў з генетычнага пункту гледжання. Праславянская і пасляпраславянская лексічная спадчына. Запазычанні з нямецкай мовы. Запазычанні са славянскіх моў. Уплыў грамадскіх працэсаў на развіццё і фарміраванне слоўнікавага складу.

Фразеалогія сучаснай верхнелужыцкай мовы. Фразеалагічныя адзінкі і іх паходжанне.

Сербалужыцкая лексікаграфія. Асноўныя крыніцы; этымалагічны слоўнік Х. Шустар-Шэўца.

Галоўныя рысы сінтаксіса сербалужыцкіх моў. Парадак слоў у сказе.

Дыялектнае чляненне лужыцкіх моў. Верхнелужыцкі і ніжнелужыцкі арэалы, пераходныя гаворкі. Асноўныя дыялектныя слоўнікі.

Гісторыя ўзнікнення і развіцця сербалужыцкіх моў. Перадумовы стварэння дзвюх літаратурных моў. Сувязі паміж верхне- і ніжнелужыцкай мовамі. Эвалюцыя нормы верхнелужыцкай літаратурнай мовы (сярэдзіна 19–20 ст.). Праблемы лінгваэкалогіі.

Найбольш значныя помнікі пісьменнасці. Першыя сербалужыцкія граматыкі.

Гісторыя вывучэння лужыцкіх моў (асноўныя этапы; мовазнаўцы – дзеячы нацыянальнага адраджэння).

Беларуска-лужыцкія моўныя кантакты.

2.10. Украінская мова.

Украінская мова як усходнеславянская. Тэрыторыя распаўсюджання ўкраінскай мовы. Украінская мова за межамі Украіны. Тэрытарыяльныя варыянты ўкраінскай літаратурнай мовы. Агульныя рысы моўнай сітуацыі. Асноўныя функцыі ўкраінскай мовы ў камунікатыўнай сістэме.

Фанетычная і фаналагічная сістэмы ўкраінскай мовы. Артыкуляцыйныя і акустычныя асаблівасці ўкраінскіх гукаў. Асаблівасці націску. Фаналагічныя апазіцыі. Асноўныя працэсы ў гісторыі развіцця ўкраінскай фанетыкі і фаналогіі.

Украінская графіка. Прынцыпы арафаграфіі. Новыя тэндэнцыі ва ўкраінскім правапісу.

Марфалагічная структура ўкраінскай мовы. Блізкароднасны характар украінскай граматыкі ў адносінах да беларускай.

Асаблівасці сістэмы скланення ва ўкраінскай мове ў супастаўленні з беларускай. Роля націску ў афармленні склонавых форм назоўніка. Катэгорыі назоўніка. Род. Лік. Адрозненні ў родавой прыналежнасці і аформленасці ліку ўкраінскіх і беларускіх назоўнікаў. Склон. Тыпы скланення назоўнікаў, іх асаблівасці. Словаўтварэнне назоўнікаў.

Прыметнік. Асаблівасці словазмянення прыметнікаў. Словаўтварэнне прыметнікаў.

Асаблівасці ўкраінскага займенніка.

Дзеяслоў. Класіфікацыя ўкраінскага дзеяслова па асновах цяперашняга і прошлага часу. Дзеяслоўныя катэгорыі. Трыванне, час, стан, лад, пераходнасць. Словаўтваральныя асаблівасці дзеяслова. Функцыянальныя адрозненні ў выражэнні дзеяслоўных катэгорый ва ўкраінскай і беларускай мовах, асаблівасці сістэмы дзеяслоўных форм.

Важнейшыя рысы ўкраінскага сінтаксіса.

Асноўныя працэсы ў гістарычнай граматыцы ўкраінскай мовы на фоне агульнаўсходнеславянскіх граматычных рыс.

Украінская лексіка з пункту гледжання яе паходжання. Праславянскі і ўсходнеславянскі лексічныя фонды, уласна ўкраінскія новаўтварэнні, запазычанні. Роля запазычанняў у гісторыі ўкраінскай літаратурнай мовы. Украінская лексікаграфія.

Украінская фразеалогія.

Прынцыпы члянення ўкраінскага дыялектнага кантынуума ў гісторыі і сучаснасці. Асноўныя ізаглосы, якія маюць значэнне для вылучэння буйных дыялектных утварэнняў. Характарыстыка базавых груп гаворак (паўднёва-ўсходняй, паўднёва-заходняй, паўночнай). Праблема мовы русінаў. Дыялектная лексікаграфія. Лінгвістычныя атласы.

Гісторыя ўкраінскай літаратурнай мовы. Прынцыпы перыядызацыі, праблема перапынку ва ўкраінскай пісьмовай традыцыі. Старажытныя помнікі Паўднёва-Заходняй Русі і ўласна ўкраінскія. Дыялектная база новай літаратурнай мовы.

Функцыянальна-стылёвыя разнавіднасці ўкраінскай мовы (афіцыйна-дзелавы, мастацкі, навуковы, публіцыстычны стылі) і дынаміка іх развіцця.

Гісторыя вывучэння ўкраінскай мовы (асноўныя напрамкі і этапы, персаналіі).

Беларуска-ўкраінскія моўныя і культурныя ўзаемаадносіны.

Паняцці і ключавыя словы: паўднёва-, заходне- і ўсходнеславянскія мовы, мовы і народы, тэрытарыяльная распаўсюджанасць; фанетыка і фаналогія, акустыка і артыкуляцыя, вакалізм, кансанантызм, націск, гістарычныя змены; часціны мовы, іменныя катэгорыі (род, лік, склон, скланенне), дзеяслоўныя катэгорыі (трыванне, лад, стан, час, спражэнне, пераходнасць), іменныя формы дзеяслова; назоўнік, прыметнік, займеннік, прыслоўе, службывыя часціны мовы; гістарычная граматыка, дыялекталогія і лінгвагеаграфія; лексікалогія і фразеалогія, лексікаграфія; функцыянальна-камунікатыўныя сістэмы; літаратурная мова, пісьмовая традыцыя, помнікі пісьменнасці; гісторыя мовазнаўства, беларуска-іншаславянскія моўныя дачыненні.

Асноўная літаратура

 1. Ананьева Н.Е. История и диалектология польского языка.М., 1994.
 2. Андрейчин Л. Грамматика болгарского языка. М., 1949
 3. Андрейчин. Л. Основна българска граматика. София, 1978.
 4. Аникин А.Е. Этимология и балто-славянское лексическое сравнение в праславянской лексикографии. Материалы для балто-славянского словаря. Вып. 1. Новосибирск, 1998.
 5. Аникин А. Е. Опыт словаря лексических балтизмов в русском языке. Новосибирск, 2005.
 6. Анічэнка У.В. Беларуска-ўкраінскія пісьмова-моўныя сувязі. Мінск, 1969.
 7. Анічэнка У.В. Гістарычная лексікалогія ўсходнеславянскіх моў. Гомель, 1978.
 8. Анічэнка У.В. Гістарычная фанетыка ўсходнеславянскіх моў. Гомель, 1982.
 9. Анічэнка У.В. Марфалогія ўсходнеславянскіх моў. Назоўнік. Дзеяслоў. Прыслоўе. Мінск, 1973.
 10. Анічэнка У.В. Мовы ўсходніх славян. Мінск, 1989.
 11. Аронсон Г. Морфонология болгарского словоизменения. М., 1974.
 12. Асенова П. Балканско езикознание. Основни проблеми на балканския езиков съюз. София, 1989.
 13. Атлас украïнськоï мови. Т. 1–3. Киïв, 1984–2001.
 14. Балтийские языки [Серия “Языки мира”]. М., 2003.
 15. Бартминьски Е. Языковой образ мира: очерки по этнолингвистике. М., 2005.
 16. Бевзенко С.П. Iсторична морфологiя украïнськоï мови. Ужгород, 1960.
 17. Бевзенко С.П. Українська діалектологія. Київ, 1980.
 18. Белић А. Историjа српскохрваског jезика. II. Св. 1. Речи са деклинациjом; Св. 2. Речи са конjугациjом. Београд, 1965.
 19. Белић А. Основи историjе српскохрватског jезика. I. Фонетика. Београд, 1960.
 20. Березовенко А. Посттоталітарна динаміка і перспективи украïнськоï мови // Про украïнський правопис и проблеми мови. Нью-Йорк–Львів, 1997.
 21. Бернштейн С.Б. Болгарско-русский словарь. М., 1975.
 22. Бернштейн С.Б. Константин-Философ и Мефодий. М., 1984.
 23. Бернштейн С.Б. Очерк сравнительной грамматики славянских языков. М., 1961.
 24. Бернштейн С.Б. Очерк сравнительной грамматики славянских языков. Чередования. Именные основы. М., 1974.
 25. Бідер Герман. Історія вивчення украïнськоï мови в Австро-Угорщині (1848–1918). Віденський та Грацський університети // Ucrainistica: Збірник наукових праць. Кривий Ріг, 2004.
 26. Бідер Герман. Моўная сітуацыя на Заходнім Палессі // Язык и социум: Материалы III Международной научной конференции (Минск, 4–5 декабря 1998 г.). Минск, 2000.
 27. Бидер Герман. Развитие лексических и словообразовательных норм восточнославянских литературных языков в постсоветский период // Вестник Международного Славянского университета. Серия “Филология”, том V. Харьков, 2002, № 6.
 28. Бирнбаум Х. Праславянский язык: достижения и проблемы в его реконструкции. М., 1987.
 29. Большой польско-русский словарь. Т. I–II. М., Варшава, 1988.
 30. Большой русско-польский словарь. Т. I–II. М., Варшава, 1987.
 31. Бошкович Р. Основы сравнительной грамматики славянских языков. Фонетика и словообразование. М., 1984.
 32. Бояджиев Т. Българска лексикология. София, 1990.
 33. Булахов М.Г., Жовтобрюх М.А., Кодухов В.И. Восточнославянские языки. М., 1987.
 34. Бунина И.К. История глагольных времен в болгарском языке. Времена индикатива. М., 1970.
 35. Български диалектен атлас. Т. 1–5. София, 1964–1985.
 36. Български език [Najnowsze dzieje języków słowiańskich]. Red. 
  S. Dimitrova. Opole, 1997.
 37. Български етимологичен речник. Т. 1–6. София, 1971–2004 [выданне працягваецца].
 38. Български тълковен речник. 3 изд. София, 1973 (Л. Андрейчин и др.).
 39. Вайан А. Руководство по старославянскому языку. М., 1952.
 40. Ван Вейк Н. История старославянского языка. М., 1957.
 41. Велчева Б. Праславянски и старобългарски фонологични изменения. София, 1980.
 42. Велчева Б. Старите български ръкописи и техният език. София, 1983.
 43. Венедиктов Г.К. Из истории современного болгарского литературного языка. София, 1981.
 44. Видоески Б. Диjалектите на македонскиот jазик. Т. 1–3. Скопjе, 1998–1999.
 45. Вирган I.О., Пилинська М.М. Росiйсько-украïнський словник сталих виразiв. Харкiв, 2000.
 46. Вступ до порiвняльно-iсторичного вивченння слов’янських мов. Київ, 1966.
 47. Ганич Д.Е., Олейник И.С. Русско-украинский – украинско-русский словарь. 7-е изд. Киев, 1997.
 48. Гаспаров Б.М., Сигалов П.С. Сравнительная грамматика славянских языков. I–II. Тарту, 1974.
 49. Георгиев В. Вокалната система в развоя на славянские езици. София, 1969.
 50. Георгиев В. Опит за периодизация на историята на българския език // Известия на Института за български език. II. София, 1952.
 51. Георгиев В. Основни проблеми на славянската диахронна морфология. София, 1969.
 52. Георгиева Е., Жерев С. История на новобългарския книжовен език. София, 1989.
 53. Геров Н. Речник на българския език. Т. 1–6. София, 1975–1978 (фототипическое воспроизведение издания 1895–1908 гг.).
 54. Гимбутас М. Славяне. Сыны Перуна. М., 2005.
 55. Головащук С.I . Складнi випадки наголошення. Киïв, 1995.
 56. Головащук С.I. Украïнське лiтературне слововживання. Словник-довiдник. Киïв, 1995.
 57. Граматика на съвременния български книжовен език. Т. 1–3. София, 1982–1984.
 58. Грищенко А.П., Мацько Л.I., Плющ М.Я., Тоцька Н.I., Уздиган I.М. Сучасна украïнська лiтературна мова. Киïв, 1997.
 59. Гудков В.П. К изучению сербско-хорватских языковых дивергенций // Гудков В.П. Славистика. Сербистика. Сборник статей. М., 1999.
 60. Гудков В.П. Сербохорватский язык. М., 1969.
 61. Гълъбов И. Проблемът за члена в български и румънски език. София, 1962.
 62. Демина Е.И. Пересказывательные формы в современном болгарском литературном языке // Вопросы грамматики болгарского литературного языка. М., 1959.
 63. Деянова М. Имперфект и аорист в славянските езици. София, 1968.
 64. Дмитриев П.А., Сафронов Г.И. Вук С. Караджич и его реформа сербохорватского/хорватосербского литературного языка. Л., 1984.
 65. Дмитриев П.А. Очерки по синтаксису сербохорватского языка. Л., 1966.
 66. Дорошевский В. Элементы лексикологии и семиотики. М., 1973.
 67. Дуличенко А.Д. Словенский язык // Основы балканского языкознания. Ч. 2. Спб., 1998.
 68. Дуличенко А.Д. Славянские литературные микроязыки: Вопросы формирования и развития. Таллин, 1981.
 69. Дыбо В.А. Славянская акцентология. М., 1981.
 70. Ермакова М.И. Нижнелужицкое именное словоизменение. Имя существительное. М., 1979.
 71. Ермакова М.И. Очерк грамматики верхнелужицкого литературного языка. Морфология. М., 1973.
 72. Жилко Ф.Т. Нариси з дiалектологiï украïнськоï мови. Киïв, 1955.
 73. Жовтобрюх М.А., Волох О.Т., Самiйленко С.П., Слинько I.I. Iсторична граматика украïнськоï мови. Киïв, 1998.
 74. Журавлев А.Ф. Лексикостатистическое моделирование системы славянского языкового родства. М., 1994.
 75. Журавлев В.К. Развитие группового сингармонизма в праславянском языке. Минск, 1963.
 76. Замятина Г.И., Плотникова О.С. Языковая ситуация в Словении // Язык. Культура. Этнос. М., 1994.
 77. Иванов В.В., Топоров В.Н. К реконструкции праславянского текста // Славянское языкознание. Доклады советской делегации. V Международный съезд славистов (София, сентябрь 1963). М., 1963.
 78. Иванова-Мирчева Д., Харалампиев И. История на българския език. Велико Търново, 1999.
 79. Иванчев С. Проблеми на аспектуалността в славянските езици. София, 1971.
 80. Ивашина Н.В., Плотников Б.А. Чешский язык. Минск, 1985.
 81. Ивић П. Диjалектологиjа српскохрватског jезика. Увод и штокавско наречjе. Нови Сад, 1956; 1985.
 82. Ивић П. Преглед историjе српског jезика // Павле Ивић. Целокупна дела. Т. VIII. Нови Сад, 1998.
 83. Ивић П. Српски народ и његов jезик. Београд, 1971; 1986.
 84. Ивић П. Српскохрватски диjалекти // Павле Ивић. Целокупна дела. 
  Т. III. Нови Сад, 1994.
 85. Исcледования по сербохорватскому языку. М., 1972.
 86. Историческая типология славянских языков. Киев, 1986.
 87. Карпов В.А. Болгарский язык. Минск, 1983.
 88. Киклевич А.К., Кожинова А.А. Польский язык. Минск, 2000.
 89. Кодов Х. Ударението в българския книжовен език. София, 1966.
 90. Конески Б. Граматика на македонскиот литературен jазик. Дел I–II. Скопjе 1969.
 91. Конески Б. Историjа на македонскиот jазик. Скопjе, 1965.
 92. Котова Н.В., Янакиев М. Грамматика болгарского языка для владеющих русским языком. М., 2001.
 93. Кочерган М. Словарь русско-украинских межъязыковых омонимов. Киев, 1998.
 94. Кузнецов П.С. Очерки по морфологии праславянского языка. М., 1961.
 95. Кульбакин С.М. Сербский язык. Полтава, 1917.
 96. Лаучюте Ю.А. Словарь балтизмов в славянских языках. Л., 1982.
 97. Леков И. Насоки в развоя на фонологичните системи на славянските езици. София, 1960.
 98. Лер-Сплавинский Т. Польский язык. М., 1954.
 99. Лифанов К.В. Морфология словацкого языка. М., 1999.
 100. Ломтев Т.П. Сравнительно-историческая грамматика восточнославян-ских языков. Морфология. М., 1961.
 101. Македонски jaзик [Najnowsze dzieje języków słowiańskich]. Red. 
  L. Minova-G’urkova. Opole, 1998.
 102. Македонско-русский словарь. Сост. Д. Толовски, В.М. Иллич-Свитыч. М., 1963.
 103. Македонско-русский словарь. Македонско-руски речник. Сост. Р.П. Усикова, З.К.Шанова, М.А.Поварницина, Е.В. Верижникова. Т. I–III. Скопjе, 1997.
 104. Маслов Ю.С.Грамматика болгарского языка. М., 1981.
 105. Маслов Ю.С. Морфология глагольного вида в современном болгарском литературном языке. М.–Л., 1963.
 106. Маслов Ю.С. Членные формы болгарского литературного языка с точки зрения лингвистической типологии // Исследования по славянскому языкознанию. М., 1971.
 107. Матвіяс І.Г. Українська мова і її говори. Київ, 1990.
 108. Мацюсович Я.В. Морфологический строй современного польского литературного языка. Ч. 1–2. Л., 1975–1976.
 109. Мейе А. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. М., 1938; 2001.
 110. Мейе А. Общеславянский язык. М., 1951; 2000.
 111. Мечковская Н.Б. Словенский язык. Минск, 1991.
 112. Минова-Ѓуркова Л. Синтакса на македонскиот стандарден jазик. Скопjе, 2000.
 113. Мирчев К. Историческа граматика на българския език. София, 1978.
 114. Младенов С. История на българския език. София, 1979.
 115. Младенов С. Етимологичен и правописен речник на българския книжовен език. София, 1941.
 116. Мокиенко В.М. Актуальные процессы в восточнославянских языках // Aktuelle Entwicklungsproleme Slawischer Sprachen. Greifswald, 1995.
 117. Мокиенко В.М. Славянская фразеология. М., 1980.
 118. Нахтигал Р. Славянские языки. М., 1963.
 119. Национальное возрождение и формирование славянских литературных языков. М., 1978.
 120. Невекловский Г. Языковое состояние на территории распространения бывшего сербскохорватского языка // Славяноведение, 2001, № 1.
 121. Невекловский Г. Языковая ситуация на территории распространения южнославянских языков // Вопросы языкознания, 2002, № 2.
 122. Нещименко Г.П. Языковая ситуация в славянских странах. М., 2003.
 123. Нидерле Л. Славянские древности. М., 1956.
 124. Новий тлумачний словник украïнськоï мови у чотирьох томах. Киïв, 2000.
 125. Норман Б.Ю. Болгарский язык. Минск, 1980.
 126. Общекарпатский диалектологический атлас. Вып. 1–6. Кишинев, 1989; Варшава, 1991; Львов, 1993; Москва, 1994; Будапешт, 2002 [выданне працягваецца].
 127. Общеславянский лингвистический атлас. Atlas linguistiqe slave. The Slavic Linguistic Atlas. [Выданне ажыццяўляецца ў выглядзе асобных серый (граматычнай: фанетыка, марфалогія, сінтаксіс; лексіка-словаўтваральнай) міжнародным калектывам акадэмій навук у розных краінах].
 128. Основы балканского языкознания. Языки балканского региона. Ч. 2 (славянские языки). СПб., 1998.
 129. Очерки истории культуры славян. М., 1996.
 130. Пальцев Г.В. Польский язык. Минск, 1984.
 131. Паулини Э. Краткая грамматика словацкого языка. М., 1982.
 132. Пашов П. Българският глагол. София, 1968.
 133. Плотникова О.С. Идеи славянской взаимности и словенский литературный язык 19 века // Славянские литературные языки эпохи национального возрождения. М., 1998.
 134. Плотникова О.С. Словенский язык. М., 1990.
 135. Плотникова О.С. Становление словенского литературного языка в период национального возрождения // Национальное возрождение и формирование славянских литературных языков. М., 1978.
 136. Попова Т.В. Глагольное словоизменение в болгарском языке. Морфонологический аспект. М., 1957.
 137. Попова Т.П. Сербскохорватский язык. М., 1986.
 138. Поповић И. Историjа српскохрватског jезика. Нови Сад, 1955 
  (I. Popović. Geschichte der serbokroatischen Sprache. Wiesbaden, 1960).
 139. Пражский лингвистический кружок. М., 1967.
 140. Проблемы становления и развития серболужицких языков и диалектов. М., 1995.
 141. Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху раннего средневековья. М., 1982.
 142. Речник на македонскиот jазик со српскохрватски толкувања. Сост. 
  Т. Димитровски, Б. Корубин, Т. Стаматоски. Т. I–III. Скопje, 1961–1966.
 143. Речник српскохрватског књижевног језика. Књ. 1–6. Нови Сад, 1967–1976.
 144. Росiйсько-украïнський словник науковоï термiнологiï. Суспiльнi науки. Киïв, 1994.
 145. Русанiвський В.М. Iсторiя украïнськоï лiтературноï мови. Киïв, 2001.
 146. Русановский В.М. Украинская грамматика. Киев, 1985.
 147. Русинов Р. История на новобългарския книжовен език. София, 1984.
 148. Руско-српски речник. У редакцији Б. Станковића. Нови Сад; М., 1988; 1998.
 149. Сiкорська З.С. Украïнсько-росiйський словотвiрний словник. Киïв, 1985.
 150. Свод древнейших письменных известий о славянах. Т.I (I–VI вв.). М., 1991; т.II (VII–IX вв.). М., 1995.
 151. Седов В.В. Славяне. Историко-археологическое исследование. М., 2002.
 152. Селищев А.М. Славянское языкознание. Т. I. Западнославянские языки. М., 1941.
 153. Селищев А.М. Старославянский язык. Ч. I–II. М., 1951–1952.
 154. Селищев А.М. Очерки по македонской диалектологии. Казань, 1918.
 155. Сказания о начале славянской письменности. М., 1981.
 156. Славянская морфонология. Субстантивное словоизменение. М., 1987.
 157. Славянские древности. Этнолингвистический словарь. Т. 1–3. М., 1995–2004 [выданне працягваецца].
 158. Славянские литературные языки эпохи нац. возрождения. М., 1998.
 159. Славянские языки. Очерки грамматики западнославянских и южнославянских языков. М., 1977.
 160. Славянские языки [Серия “Языки мира”]. М., 2004.
 161. Славянское и балканское языкознание. М. [неперыядычныя зборнікі Інстытута славяназнаўства (і балканістыкі) АН СССР/РАН].
 162. Словацко-русский словарь. М.; Братислава, 1976.
 163. Смирнов Л.Н. Словацкий литературный язык эпохи национального возрождения. М., 2001.
 164. Соболев А.Н. Сербохорватский язык // Основы балканского языкознания. Ч. 2. Спб., 1998.
 165. Сопоставительные исследования грамматики и лексики русского и западнославянских языков. Под ред. А.Г.Широковой. М., 1998.
 166. Српски jезик [Najnowsze dzieje języków słowiańskich]. Red. M. Radovanović. Opole, 1996.
 167. Станков В. Българските глаголни времена. София, 1969.
 168. Станков В. Глаголният вид в българския книжовен език. София, 1980.
 169. Старославянский словарь (по рукописям X–XI веков). М., 1994.
 170. Стевановић М. Савремени српскохрватски jезик. Београд, 1964; књ. II Синтакса. Београд, 1969.
 171. Стойков С. Българска диалектология. София, 1968.
 172. Стойков С. Увод във фонетиката на българския език. София, 1966.
 173. Стоянов С. Граматика на българския книжовен език. Фонетика, морфология. София, 1964.
 174. Стоянов С. Членуването на имената в българския език. София, 1965.
 175. Супрун А.Е. Введение в славянскую филологию. Минск, 1993.
 176. Супрун А.Е. Праславянский язык. Минск, 1993.
 177. Супрун А.Е. Старославянский язык. Минск, 1991.
 178. Сучасна украïнська лiтературна мова. Т.1. Вступ. Фонетика; т. 2. Морфологiя; т. 3. Лексика і фразеологiя; т. 4. Синтаксис; т. 5. Стилістика. За заг. ред. I.К. Бiлодiда. Киïв, 1969–1973.
 179. Тилков Д., Бояджиев Т. Българска фонетика. София, 1981.
 180. Тихомирова Т.С. Курс польского языка. М., 1988.
 181. Толстая С.М. Морфонология в структуре славянских языков. М., 1998.
 182. Толстой И.И. Сербскохорватско-русский словарь. М., 1970.
 183. Толстой Н.И. История и структура славянских литературных языков. М., 1988.
 184. Толстой Н.И. Очерки славянского язычества. М., 2003.
 185. Толстой Н.И. Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. М., 1995.
 186. Топоров В.Н. Предыстория литературы у славян. Опыт реконструкции (Введение к курсу истории славянских литератур). М., 1998.
 187. Травничек Ф. Грамматика чешского литературного языка. Ч. I. Фонетика – словообразование – морфология. М., 1950.
 188. Труб В.М. Явище «суржику» як форма просторіччя в ситуаціï двомовності // Мовознавство, 2000, № 1.
 189. Трубачев О.Н. История славянских терминов родства и некоторых древнейших терминов общественного строя. М., 1959.
 190. Трубачев О.Н. Происхождение названий домашних животных в славянских языках. Этимологические исследования. М., 1960.
 191. Трубачев О.Н. Ремесленная терминология в славянских языках (этимология и опыт групповой реконструкции). М., 1966.
 192. Трубачев О.Н. Этногенез и культура древнейших славян. Лингвистические исследования. М., 1991; 2002.
 193. Трубецкой Н.С. Избранные труды по филологии. М., 1987 [статьи по славянскому языкознанию].
 194. Увод в изучаването на южнославянските езици. София, 1986.
 195. Украïнська мова. Енциклопедiя. Киïв, 2000.
 196. Украïнська мова [Najnowsze dzieje języków słowiańskich]. Red. 
  S. Jermolenko. Opole, 1999.
 197. Украïнський правопис. Проект найновiшоï редакцiï. Киïв, 1999.
 198. Украïнсько-росiйський словник. Уклад.: Г.Н. Іжакевич та iншi. Киïв, 1999.
 199. Усикова Р.П. Грамматика македонского литературного языка. М., 2003.
 200. Усикова Р.П. Македонский язык // Основы балканского языкознания. Ч. 2. Спб., 1998.
 201. Филин Ф.П. Образование языка восточных славян. М.–Л., 1962.
 202. Филин Ф.П. Происхождение русского, украинского и белорусского языков. Историко-диалектологический очерк. Л., 1972.
 203. Формирование и функционирование серболужицких литературных языков и диалектов. Москва, 1989.
 204. Фразеологiчний словник украïнськоï мови. Друге видання. Киïв, 1999.
 205. Хабургаев Г.А. Старославянский язык. М., 1974.
 206. Цонев Б. История на българския език. Т. 1–3. София, 1984.
 207. Цыхун Г.А. Типологические проблемы балканославянского языкового ареала. Минск, 1981.
 208. Чешко Е.В. История болгарского склонения. М., 1970.
 209. Чундева Н., Наjческа-Сидоровска М., Накев С. Македонско-русский словарь. Македонско-руски речник. Скопjе, 1997.
 210. Шахматов А.А. Очерк древнейшего периода истории русского языка. [Пг., 1915]. Репринтное издание. М., 2002.
 211. Шевельов Ю. Украïнська мова в першiй половинi XX столiття: стан i статус. Чернiвцi, 1998.
 212. Широкова А.Г., Васильева В.Ф., Едличка А. Чешский язык. М., 1999.
 213. Широкова А.Г., Нещименко Г.П. Становление литературного языка чешской нации // Национальное возрождение и формирование славянских литературных языков. М., 1978.
 214. Шустер-Шевц Х. Язык лужицких сербов и его место в семье славянских языков. // Вопросы языкознания, 1976, № 6.
 215. Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Вып. 1–32. М., 1974–2005 [выданне працягваецца].
 216. Етимологічний словник української мови. Т. 1–4. Київ, 1982–2003 [выданне працягваецца].
 217. Aktuelle Entwicklungsproleme Slawischer Sprachen. Greifswald, 1995.
 218. Arumaa P. Urslavische Grammatik. Bd. I–III. Heidelberg, 1964–1985.
 219. Atlas slovenského jazyka. 1–4. Bratislava, 1968–1984.
 220. Bańkowski A. Etymologiczny słownik języka polskiego. T. 1–2. Warszawa, 2000.
 221. Bajec А. Besedotvorje slovenskega jezika. 1–3. Ljubljana, 1950–1959.
 222. Bartmiński J. Językowe podstawy obrazu świata. Lublin, 2006.
 223. Bezlaj F. Eseji o slovenskem jeziku. Ljubljana, 1967.
 224. Boryś W. Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków, 2005.
 225. Brükner A. Słownik etymologiczny języka polskiego. Warszawa, 1970.
 226. Carlton T.R. Introduction to the Phonological History of the Slavic Languages. Columbus, 1991.
 227. Česko-ruský slovník, díl 1–2. Под ред. Л. Копецкого. Praha, 1976.
 228. Ceský jazyk [Najnowsze dzieje języków słowiańskich]. Red. J. Kořenský. Opole, 1998.
 229. Ceský jazyk na prelomu tisíciletí. Fr. Daneš a kol. Praha, 1997.
 230. Dejna K. Atlas gwar polskich. T. I. Małopolska. Warszawa, 1998.
 231. Dejna K. Dialekty polskie. Wrocław, 1973.
 232. Dejna K., Gala S., Zdaniukiewicz A., Czyżewski F. Atlas gwar polskich. 
  T. 2. Mazowsze. Warszawa, 2000.
 233. Die sprachliche Situation in der Slavia zehn Jahre nach der Wende. Frankfurt a.M., 2000.
 234. Diets P. Altkirchenslavische Grammatik. I. Teil: Grammatik; II. Teil: Ausgewahlte Texte und Wörterbuch. Heidelberg, 1963.
 235. Długosz-Kurczabowa K. Nowy słownik etymologiczny języka polskiego. Warszawa, 2003.
 236. Długosz-Kurczabowa K., Dubisz S. Gramatyka historyczna języka polskiego. Warszawa, 2000.
 237. Dokulil M. Tvoření slov v češtine. I. Teorie odvozování slov. Praha, 1960.
 238. Doroszewski W. Podstawy gramatyki polskiej. Cz. 1. Warszawa, 1963.
 239. Encyklopedia wiedzy o języku polskim. Wrocław, 1978.
 240. Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Seš. I–XIII. Praha, 1989–2006 [выданне працягваецца].
 241. Etymologický slovník slovanských jazyků. Slova gramatická a zájmená. Sv. l. Předložky. Koncové partikule. Praha, 1973; sv. 2. Spojky, častice, zájmena a zájmenná adverbia. Praha, 1980.
 242. Faska H. Pućnik po hornjoserbšćinje. Gramatika. Bautzen, 2003.
 243. Filipec J., Čermák F. Ceská lexikologie. Praha, 1985.
 244. Furdal A. Rozpad języka prasłowiańskiego w świetle rozwoju głosowego. Wrocław, 1961.
 245. Gluhak A. Hrvatski etimološki rječnik. Zagreb, 1993.
 246. Gramatyka współczesnego języka polskiego. Składnia. Warszawa, 1984.
 247. Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia. Warszawa, 1984; Wydanie drugie, poprawione.Warszawa, 1998.
 248. Gramatyka współczesnego języka polskiego. Fonetyka. Kraków, 1995.
 249. Grzegorczykowa R. Wykłady z polskiej składni. Warszawa, 1996.
 250. Grzegorczykowa R. Zarys słowotwórstwa polskiego. Warszawa, 1974.
 251. Handke K., Rzetelska-Feleszko E. Przewodnik po językoznawstwie polskim. Wrocław, 1977.
 252. Havránek A., Jedlička A Česká mluvnice. Praha, 1960; 1981.
 253. Horálek K. Úvod do studia slovanských jazyků. Praha, 1955; 1962.
 254. Hrvatski jezik [Najnowsze dzieje języków słowiańskich]. Red. M. Lončarić. Opole, 1998.
 255. Hubáček J. O českých slanzích. Ostrava, 1979.
 256. Ivšić S. Slavenska poredbena gramatika. Zagreb, 1970.
 257. Język polski [Najnowsze dzieje języków słowiańskich]. Red. S. Gajda. Opole, 2001.
 258. Jodłowski S. Podstawy polskiej składni. Warszawa, 1976.
 259. Kaszubszczyzna – Kaszёbizna [Najnowsze dzieje języków słowiańskich]. Red. E. Breza. Opole, 2001.
 260. Klemensiewicz Z. Historia języka polskiego. Warszawa, 1980.
 261. Klemensiewicz Z. Podstawowe wiadomośći z gramatyki języka polskiego. Warszawa, 1970.
 262. Klemensiewicz Z. Zarys składni polskiej. Warszawa, 1969.
 263. Klemensiewicz Z., Lehr-Spławiński T., Urbańczyk S. Gramatyka historyczna języka polskiego. Warszawa, 1981.
 264. Krajčovič R. Slovenčina a slovanské jazyky, I. Bratislava, 1974.
 265. Krajčovič R. Vývin slovenského jazyka a dialektológia. Bratislava, 1988.
 266. Kuraszkiewicz W. Gramatyka historyczna języka polskiego. Warszawa, 1972.
 267. Lamprecht A., Slosar D., Bauer J. Historický vývoj češtiny. Hláskosloví, tvarosloví, skladba. Praha, 1977.
 268. Lamprecht A. Praslovanština. Brno, 1987.
 269. Laskowski R. Studia nad morfonologią współczesnego języka polskiego. Wrocław–Warszawa–Kraków, 1975.
 270. Lehr-Spławiński T., Kuraszkiewicz W., Sławski F. Przegląd i charakterystyka języków slowiańskich. Warszawa, 1954.
 271. Logar T. Dialektološke in jezikovnozgodovinske razprave. Ljubljana, 1996.
 272. Logar T. Karta slovenskih narečij. Ljubljana, 1986.
 273. Logar T. Slovenska narečja. Besedila. Ljubljana, 1975.
 274. Lunt H.G. Old Church Slavonic Grammar. The Hague, 1974.
 275. Lunt H.G. Grammar of Macedonian Literary Language. Skopje, 1952.
 276. Mały atlas gwar polskich. I–XIII. Wrocław–Kraków, 1957–1970.
 277. Machek V. Etymologický slovník jazyka českého a slovenského. Praha, 1957.
 278. Machek V. Etymologický slovník jazyka českého. Praha, 1968; 1971.
 279. Maretić T. Gramatika hrvatskoga ili srpskoga književnog jezika. Zagreb, 1963.
 280. Markowski A. Polszczyzna końca ХХ wieku. Warszawa, 1992.
 281. Mikhailov N. Frühslowenische Sprachdenkmäler. Die handschriftliche Periode der slowenischen Sprache (XIV Jh. bis 1550). Amsterdam, 1998.
 282. Miklosich F. Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum. Vindobonae, 1862–1865.
 283. Mistrík J. Stylistika slovenského jazyka. Bratislava, 1970.
 284. Mluvnicе češtiny. I–III. Praha, 1986–1987.Moguš M. Fonološki razvoj hrvatskog jezika. Zagreb, 1971.
 285. Mokienko V.M. Zur aktuellen Sprachsituation in der Ukraine // Die sprachliche Situation in der Slavia zehn Jahre nach der Wende. Frankfurt a.M., 2000.
 286. Morfológia slovenského jazyka. Bratislava, 1966.
 287. Moszyński K. Kultura ludowa Słowian. T. 1–2. Warszawa, 1967–1969.
 288. Moszyński K. Pierwotny zasiąg języka prasłowiańskiego. Wrocław–Kraków, 1957.
 289. Nagórko A. Zarys gramatyki polskiej. Warszawa, 1997.
 290. Nitsch K. Dialekty języka polskiego. Wrocław–Kraków, 1957.
 291. Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN. Red. A. Markowski. Warszawa, 2000.
 292. Ostaszewska D., Tambor J. Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego.Warszawa, 2000.
 293. Palková Z. Fonetika a fonologie češtiny. Praha, 1994.
 294. Pauliny E. Dejiny spisovnej slovenčiny od začiatkov až po súčasnost. Bratislava, 1986.
 295. Pauliny E. Fonológia spisovnej slovenčiny. Bratislava, 1968.
 296. Pauliny E. Fonologický vývin slovenčiny. Bratislava, 1963.
 297. Peco А. Književni jezik i narodni govori. Mostar, 1990.
 298. Peco А. Pregled srpskohrvatskih dijalekata. Beograd, 1985.
 299. Popowska-Taborska H. Kaszubszczyzna. Warszawa, 1980.
 300. Pravidla českého pravopisu. Praha, 1986.
 301. Priručna gramatika hrvatskoga književnog jezika. Zagreb, 1979.
 302. Puzynina J. Nazwy czynnośći we współczesnym języku polskim. Słowotwórstwo, semantyka, składnia. Warszawa, 1969.
 303. Ramovš F. Dialektološka karta slovenskega jezika. Ljubljana, 1931.
 304. Ramovš F. Historična gramatika slovenskega jezika. II. Konzonantizem. Ljubljana, 1924; VII. Dialekti. Ljubljana, 1935.
 305. Ramovš F. Kratka zgodovina slovenskega jezika. Ljubljana, 1936; 1995.
 306. Ramovš F. Morfologija slovenskega jezika. II–III. Ljubljana, 1952.
 307. Rigler J. Razprave o slovenskem jeziku. Ljubljana, 1986.
 308. Rigler J. Začetki slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana, 1968.
 309. Rospond S. Gramatyka historyczna języka polskiego. Warszawa, 1973.
 310. Sadnik L., Aitzetmüller R. Handwörterbuch zu den altkirchenslavischen Texten. Heidelberg, 1955.
 311. Sadnik L., Aitzetmüller R. Vergleichendes Wörterbuch der slavischen Sprachen. Lief. 1. Wiesbaden, 1963.
 312. Satkiewicz H. Produktywne typy słowotwórcze współczesnego języka polskiego. Warszawa, 1969.
 313. Schuster-šewc H. Historia języków łużyckich i sprawa jej periodyzacji // Prace filologiczne, 27. Warszawa, 1977.
 314. Schuster-Šewc H. Historisch-etymologisches Wörterbuch der oder- und niedersorbichen Sprache. I–IV (Häfte 1–24). Bautzen, 1978–1989.
 315. Schuster-Šewc H. Das Sorbische im slawischen Kontext: ausgewählte Studien. Bautzen, 2000. [Schriften des Sorbischen Instituts = Spisy Serbskeho instituta, 24]
 316. Serbšćina [Najnowsze dzieje języków słowiańskich]. Red. H. Faska. Opole, 1998.
 317. Shevelov G.Y. A Prehistory of Slavic. The Historical Phonology of Common Slavic. Heidelberg, 1964; N.Y., 1965.
 318. Shevelov G.Y. А Historical Phonology of the Ukrainian Language. Heidelberg, 1979.
 319. Skok P. Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Knj. I–IV. Zagreb, 1971–1974.
 320. Skorupka S. Słownik frazeologiczny języka polskiego. T. I–II. Warszawa, 1967–1968.
 321. Sławski F. Słownik etymologiczny języka polskiego. T. I–V (A–L). Kraków, 1952–1982.
 322. Sławski F. Zarys słowotwórstwa prasłowiańskiego // Słownik prasłowiański. T. I–III. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk, 1974–1979.
 323. Slovar slovenskega knjižnega jezika. T. I–V. Ljubljana, 1970–1991.
 324. Slovenski jezik [Najnowsze dzieje języków słowiańskich]. Red. A. Vidovič-Muha. Opole, 1998.
 325. Slovenski pravopis: Pravila. Ljubljana, 1990.
 326. Slovenski pravopis. Ljubljana, 2001.
 327. Slovenština. Praha, 1957.
 328. Slovník rusko-slovenský. Bratislava, 1952.
 329. Slovník slovanské lingvistické terminologie. Словарь славянской лингвистической терминологии. Dictionary of Slavonic Linguistic Terminology. Praha, 1977.
 330. Slovník slovenského jazyka. D. 1–6. Bratislava, 1959–1968.
 331. Slovník spisovné češtiny pro školu a verejnost. Praha, 1990.
 332. Slovník spisovného jazyka českého. Т. 1–4. Praha, 1960–1971.
 333. Słownik gwar polskich. T. I–. Wrocław etc., 1977–.
 334. Słownik języka polskiego. Red. W. Doroszewski. T. I–XI. Warszawa, 1958–1969.
 335. Słownik języka polskiego. Red. M. Szymczak. T. I–III. Warszawa, 1978–1981.
 336. Słownik wymowy polskiej PWN. Red. M. Karaś, M. Majenowa. Kraków, 1977.
 337. Słownik prasłowiański. T. I–VIII. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk, 
  1974–2001 [выданне працягваецца].
 338. Słownik starożytności słowiańskich. Encykłopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych do schylku wieku XII. T. 1–6. Warszawa–Kraków, 1961–1982.
 339. Śmiech W. Funkcje aspektów czasownikowych we współczesnym języku ogólnopolskim. Łódź, 1971.
 340. Snoj M. Slovenski etimološki slovar. Druga pregl. in dopln. izd. Ljubljana, 2003.
 341. Stanislav J. Dejiny slovenského jazyka. I–V. Bratislava, 1956–1973.
 342. Stieber Z. Historyczna i współczesna fonologia języka polskiego. Warszawa, 1966.
 343. Stieber Z. Rozwój fonologiczny języka polskiego. Warszawa, 1952.
 344. Stieber Z. Zarys gramatyki porównawczej języków słowiańskich. T. 1–2. Warszawa, 1969–1973.
 345. Strutyński J. Gramatyka polska. Kraków, 1997.
 346. Sychta B. Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej. T. I–VII. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk, 1967–1976.
 347. šewc H. Gramatika hornjoserbskeje rěče. 1. zwjazk: fonematika a morfologia. Budyšin, 1968; 2. zwjazk: syntaksa. Budyšin, 1976.
 348. Tokarski J. Czasowniki polskie. Warszawa, 1951.
 349. Tokarski J. Fleksja polska. Warszawa, 1973.
 350. Toporišič J. Enciklopedija slovenskega jezika. Ljubljana, 1992.
 351. Toporišič J. Glasoslovna in naglasna podoba slovenskega jezika. Ljubljana, 1978.
 352. Toporišič J. Nova slovenska skladnja. Ljubljana, 1982.
 353. Toporišič J. Slovenska slovnica. Maribor, 1976; 2000.
 354. Toporišič J. Slovenski knjižni jezik. 1–4. Maribor, 1965–1970.
 355. Trautmann R. Baltisch-slavisches Wörterbuch. Göttingen, 1923.
 356. Urbańczyk S., Sieradzka-Baziur B. Słowniki i encyklopedie, ich rodzaje i użyteczność, wyd. IV. Kraków, 2000.
 357. Urbańczyk S. Szkice z dziejów języka polskiego. Warszawa, 1968.
 358. Urbańczyk S. Zarys dialektologii polskiej. Warszawa, 1953.
 359. Vaillant A. Grammaire comparée des langues slaves. T. I–V. Paris–Lyon, 1950 1977.
 360. Vážný V. Nárečí slovenská // Československá vlastivěda, III. Praha, 1934.
 361. Velký rusko-ceský slovník. T. 1–6. Praha, 1952–1964.
 362. Vidović-Muha A. Slovensko leksikalno pomenoslovje. Ljubljana, 2000.
 363. Vidović-Muha A. Slovensko skladenjsko besedotvorje ob primerih zloženk. Ljubljana, 1988.
 364. Výslovnost spisovné češtiny. Praha, 1978
 365. Współczesny język polski. Pod red. J. Bartmińskiego. Lublin, 2001.